Zoznam členov a prihlášky

Prijímame nových členov !


Členský príspevok bol odsúhlasený ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 24. 11. 2018 vo výške 100,-€, na každý nasledujúci bežný kalendárny rok, ktorý je potrebné uhradiť a to 50,-€ do 15. 12. a 50,-€ do 15. 1. !


Členovia KK JLDog

- Ján Lupták, Zuzana Brozmanová, Oleg Kuzma, Ivana Vengerová, Andrea Šomodiová, Marek Pančík, Pavel Nosko, Jaroslav Brozman, Anna Rosíková, Anna Gazdíková


Každý riadny člen KK JLDog obdrží členský preukaz


Čakateľom za člena KK JLDog sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami, uzneseniami a vnútornými predpismi KK JLDog. Čakateľská doba je 6 mesiacov.

Čakateľom za člena sa stáva každá osoba, ktorá:

- vypísala prihlášku čakateľa za člena KK JLDog

- uhradila členský príspevok odsúhlasený členskou schôdzou

Riadnym členom sa stáva každá osoba, ktorá:

- absolvovala viac ako 70% spoločných tréningov

- absolvovala viac ako 90% brigád

- zúčastnila sa všetkých členských schôdzí a dodržiavala stanovy, uznesenia z členských schôdzí a vnútorné predpisy KK JLDog


Prihláška čakateľa za člena KK JLDog

Pri úhrade treba do poznámky napísať "Členský príspevok" !

Bankový účet Slovenskej sporiteľne

Názov účtu: Kynologický klub JLDog

IBAN: SK53 0900 0000 0051 5346 8205


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 30. 11. 2019


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 8. 6. 2019


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 19. 1. 2019


Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KK JLDog zo dňa 24. 11. 2018