Kynologický klub JLDog

Usmernenie pre členské organizácie ZŠK - podmienky pre usporiadanie tréningov

Usmernenie ZŠK SR k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21. 4. 2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

Podmienky pre usporiadanie kynologických tréningov pre členské organizácie ZŠK SR

 • tréning prebieha na vonkajšom kynologickom cvičisku bez prítomnosti verejnosti či iných osôb nevyhnutných pri organizovaní tréningu,
 • pred začiatkom výcviku je potrebné určiť zodpovednú osobu (výcvikár, predseda KK), táto osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva záznam o účasti osôb (psovodi, figuranti, iné osoby zúčastnené na tréningu) na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na tréningu
 • na kynologickom cvičisku bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,
 • zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory kynologického cvičiska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť)
 • po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok, psovodom odporúčame nosiť si vlastné výcvikové pomôcky, figurant musí mať vlastný figurantský oblek
 • v prípade účasti na tréningu detí do 18 rokov veku je povinnosťou mládežníka mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,
 • skupina psovodov aktívne zapojených do výcvikovej činnosti na jednom kynologickom cvičisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na kynologickom cvičisku viaceré skupiny aktívne trénujúcich psovodov, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m,
 • skupina psovodov čakajúcich na zapojenie do aktívneho tréningu čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení,
 • medzi aktívne zapojenými psovodmi a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre,
 • psovodi aktívne vykonávajúci tréning vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,
 • všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu, alebo sa budú nachádzať na kynologickom cvičisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť (výcvikár, figurant) a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb, tak isto odporúčame používať rukavice
 • pri nácviku konkrétnych častí z medzinárodného ako aj národného skúšobného poriadku sa vynecháva osobný kontakt, prípadne cviky v bezprostrednej blízkosti osôb (podávanie ruky, skupinka osôb, prehliadka páchateľa, bočný doprovod...)
 • členské organizácie/zodpovedná osoba za tréning je povinná oboznámiť s týmto usmernením všetkých účastníkov tréningu a zverejniť toto usmernenie na viditeľnom mieste


Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osobyNáš klub podporuje