Stanovy a vnútorné predpisy

STANOVY

KYNOLOGICKÉHO KLUBU JLDog

Časť I.

Základné ustanovenia

Článok 1

Názov, sídlo, pôsobnosť

1. Názov klubu : Kynologický klub JLDog
2. Sídlo klubu : Krčulova 1199/2, Brezno 97701
3. Pôsobnosť klubu: Slovenská republika

Článok 2

Právna povaha a postavenie klubu

1. Kynologický klub JLDog je založený v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2. Kynologický klub JLDog (ďalej len "klub") je samostatnou právnickou osobou a môže nadobúdať práva a povinnosti.
3. Klub je dobrovoľná záujmová organizácia združujúca chovateľov psov, priaznivcov športovej kynológie a služobnej kynológie, záujemcov o výchovu a výcvik psov bez ohľadu na plemeno a druh použitia psa.
4. Členovia klubu sa zaväzujú dodržiavať stanovy Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky (ďalej len "ZŠK SR") v súčinnosti a prostredníctvom ZŠK SR riešiť požiadavky a záujmy kynológie i vo vzťahu k medzinárodným organizáciám.
5. Kynologický klub JLDog je oprávnený zastupovať svojich členov pri napĺňaní ich kynologických záujmov a z toho vyplývajúcich práv z členstva v klube.


Článok 3

Poslanie a ciele klubu

1. Cieľom klubu je združovať záujemcov o výchovu a výcvik psov bez ohľadu na plemeno a druh použitia psa, priaznivcov športovej a služobnej kynológie a chovateľov psov.
2. Poslaním Kynologického klubu JLDog je podporovať a rozvíjať kynologickú činnosť zameranú na výcvik a praktické použitie psov. Pre naplnenie tohto poslania si kynologický klub stanovil nasledovné činnosti a ciele:
a) združiť záujemcov o výchovu a výcvik psov, z radov detí, mládeže i dospelých,
b) združovať záujemcov o športovú kynológiu hlavne v oblasti výcviku a chovu služobných a pracovných plemien psov,
c) zabezpečovať odborný výcvik psov a prípravu psovodov,
d) na rozvoj športovej kynológie vytvárať materiálno technické podmienky,
e) podporovať a rozvíjať vzťah detí a mládeže ku psom,
f) starať sa o odbornú výchovu svojich členov a metodicky ich usmerňovať,
g) organizovať kynologické preteky, súťaže, výstavy a iné športové kynologické podujatia,
h) zabezpečiť účasť svojich členov na akciách, ktoré organizujú aj iné kynologické kluby a organizácie,
i) organizovať športovo rekreačné podujatia pre širokú verejnosť, deti a mládež s cieľom spopularizovania športovej kynológie ako významného činiteľa telesnej a duševnej zdatnosti,
j) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
k) spolupracovať aj s inými kynologickými klubmi a organizáciami.

Časť II.

Členstvo, práva a povinnosti členov

Článok 4

Členstvo

1. Členstvo v kynologickom klube je dobrovoľné.
2. Členom kynologického klubu sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami klubu. Členstvo vzniká zaplatením členského príspevku a podaním písomnej prihlášky.
3. O prijatí prihlášky ako aj nového člena klubu rozhoduje Výbor klubu.
4. Formy členstva:
a) Člen čakateľ - fyzická osoba, ktorá podala prihlášku a bola prijatá za člena rozhodnutím Výboru klubu. Tiež fyzická osoba, ktorá sa so súhlasom zákonného zástupcu zapája do činnosti klubu. Čakateľská doba je 6 mesiacov. Člen čakateľ nemá hlasovacie právo.
b) Člen riadny - fyzická osoba, ktorá podala prihlášku a ktorej členstvo v klube vo forme člen čakateľ presiahla dobu 6 mesiacov. Člen riadny disponuje hlasovacím právom. Právo hlasovať má riadny člen od 15 rokov.
c) Člen čestný - fyzická osoba, ktorej bolo udelené čestné členstvo rozhodnutím Členskej schôdze klubu. Člen čestný nemá hlasovacie právo.
5. Členstvo zaniká:
a) vystúpením člena z klubu,
b) nezaplatením členského príspevku do stanoveného termínu,
c) úmrtím člena,
d) vylúčením z klubu na základe rozhodnutia Členskej schôdze v písomnej forme. Vylúčiť člena je možné z dôvodov nedodržiavania stanov klubu, alebo z dôvodov osobnej neúčasti na činnostiach klubu po dobu dlhšiu ako jeden rok, alebo z dôvodu závažného porušenia záujmov a dobrého mena Kynologického klubu JLDog, alebo z iných závažných dôvodov.
e) zánikom klubu.

Článok 5

Práva a povinnosti členov klubu

1. Členovia majú právo:
a) zúčastňovať sa každej činnosti klubu a podieľať sa na výhodách, ktoré poskytuje svojim členom,
b) podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti orgánom klubu a požadovať ich riešenie, byť informovaní o plánoch a činnosti klubu,
c) zúčastňovať sa na členských schôdzach, predkladať orgánom klubu návrhy na zlepšenie činnosti klubu,
d) voliť a byť volený do orgánov klubu. Právo byť volený do orgánov klubu vzniká členom riadnym, po dovŕšení veku 18 rokov.
2. Členovia sú povinní:
a) dodržiavať stanovy klubu a plniť úlohy vyplývajúce z rozhodnutí orgánov klubu,
b) riadne a včas platiť členské príspevky,
c) zodpovedne vykonávať zverenú funkciu, ochraňovať a zveľaďovať majetok klubu, ako aj priestory kynologického areálu, kde sa vykonáva výcvik,
d) získavať prostriedky na činnosť klubu organizovaním rôznych kynologických akcií,
e) reprezentovať Kynologický klub JLDog,
f) dodržiavať platné zákony v oblasti chovu psov a ochrany zvierat.

Časť III.

Orgány klubu, ich práva a povinnosti

Článok 6

Orgány klubu

1. Orgánmi klubu sú:
- Členská schôdza klubu
- Výbor klubu
- Revízna komisia
2. Volené orgány za svoju činnosť zodpovedajú Členskej schôdzi. Volebné obdobie je 2 roky.
3. Orgány klubu sú uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov klubu.
4. Uznesenie je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.

Článok 7

Členská schôdza klubu

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu.
2. Členská schôdza je tvorená všetkými členmi klubu. Hlasovacie právo majú iba riadni členovia klubu.
3. Do pôsobnosti Členskej schôdze patrí:
a) voliť a odvolávať Výbor klubu,
b) voliť z členov klubu Revíznu komisiu,
c) podávať návrhy na zlepšenie chodu klubu,
d) rozhodovať o vzniku a zániku klubu,
e) schvaľovať stanovy klubu ich zmeny a doplnky,
f) schvaľovať správu o činnosti klubu, rozpočet a správu o hospodárení klubu,
g) prejednávať a určovať hlavné úlohy klubu,
h) rozhodovať o vylúčení člena klubu.
4. Členskú schôdzu zvoláva Výbor klubu najmenej dva krát ročne, alebo podľa potreby členov, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov klubu.
5. Členskú schôdzu vedie predseda, alebo ním poverený člen Výboru klubu.

Článok 8

Výbor klubu

1. Výbor klubu je výkonným orgánom klubu, za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu - Členskej schôdzi.
2. Výbor klubu je päťčlenný, skladá sa z predsedu, podpredsedu, pokladníka a dvoch členov výboru.
a) predseda klubu je štatutárnym zástupcom klubu. Zvoláva a riadi zasadnutia Výboru klubu a Členskej schôdze. Zastupuje klub navonok a je oprávnený rokovať a konať v mene klubu,
b) podpredseda klubu zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti,
c) pokladník vedie a eviduje účtovnú evidenciu klubu. Vykonáva potrebné finančné úkony.
d) člen výboru - zúčastňuje sa rokovaní Výboru klubu a podieľa sa na jeho rozhodovaní.
3. Členov Výboru klubu volí Členská schôdza. Celý výbor, alebo niektorého z členov výboru, môže odvolať len Členská schôdza s nadpolovičnou väčšinou hlasov.
4. Akékoľvek rozhodujúce jednanie predsedu, podpredsedu a pokladníka musí byť prijaté až po odsúhlasení Výborom klubu, v prípade závažných záležitostí Členskou schôdzou.
5. Do pôsobnosti Výboru klubu patrí:
a) riadiť činnosť klubu v období medzi dvoma členskými schôdzami klubu,
b) realizovať svoju činnosť v súlade s uzneseniami Členskej schôdze a stanovami klubu,
c) vypracovávať plán činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení,
d) prijímať členov klubu,
e) rozhodovať o výške členského príspevku,
f) zvolávať a obsahovo pripravovať rokovanie Členskej schôdze.

Článok 9

Revízna komisia

1. Kontrolným orgánom klubu je Revízna komisia, tvoria ju dvaja členovia klubu, ktorí nesmú byť zároveň členmi Výboru klubu.
2. Revíznu komisiu volí a odvoláva Členská schôdza.
3. Do pôsobnosti Revíznej komisie patrí:
a) dozerať nad dodržiavaním stanov a vnútorných predpisov klubu,
b) kontrolovať hospodárenie klubu, upozorňovať orgány na nedostatky a navrhovať opatrenia na ich odstránenie.

Časť IV.

Ostatné

Článok 10

Zásady hospodárenia

1. Hospodárenie klubu sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
2. Zdrojom majetku sú členské príspevky, dotácie, granty, sponzorské príspevky od fyzických a právnických osôb, príjmy z podielu zaplatenej dane, príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti.
3. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa klubu.
4. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže klub vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania klubu a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

Článok 11

Členské príspevky

1. Členský príspevok sa platí jednorazovo na príslušný kalendárny rok a je splatný do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
2. Členský príspevok sa platí v plnej výške aj v prípade ak členstvo vznikne v priebehu kalendárneho roka.
3. Pri zániku členstva v priebehu kalendárneho roka sa členský príspevok nevracia.

Článok 12

Zánik klubu

1. Klub zaniká rozhodnutím Členskej schôdze klubu.
2. Ak klub zaniká, Členská schôdza klubu ustanoví likvidátora.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

1. Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Členskou schôdzou dňa 04. 11. 2018.
2. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR 16. 11. 2018.

IČO 52069044

DIČ 2121102533

Kynologický klub JLDog

so sídlom

Krčulova 1199/2, 97701 Brezno


Vnútorné predpisy členov KK JLDog


Vnútorné a prevádzkové predpisy tréningového a výcvikového priestoru KK JLDog


Stanovy zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky