Výcvikové kurzy

Kynologický klub JLDog vám od 5. 1. 2021 ponúka individuálne výcvikové kurzy poslušnosti pri dodržaní hygienických opatrení ÚVZSR a to prekrytím horných dýchacích ciest a dezinfekciou rúk!

POVINNÁ VÝBAVA KURZISTU:

Obojok kožený, nylonový alebo retiazkový, vodítko nie navíjacie, ale krátke + 10 m, v prípade agresívneho psa náhubok, pamlsky + výcvikové pomôcky, očkovací preukaz


Podmienky prijatia na mesačný výcvikový kurz:

- očkovací preukaz s platným očkovaním proti psinke, parvoviróze, hepatitída, leptospiróze

- oboznámenie sa so stanovami a vnútornými predpismi KK JLDog

- vypísanie prihlášky a uhradenie členského mesačného príspevku za výcvikový kurz (pri úhrade je potrebné do poznámky uviesť "Členský mesačný príspevok výcvikového kurzu")

Členský mesačný príspevok výcvikového kurzu:

- členský mesačný príspevok výcvikového kurzu za 5 výcvikových hodín počas 5 po sebe nasledujúcich tréningov je od 1. 9. 2020 60,-€ a to za 1 hodinu teórie a 4 hodiny praxe

- poskytujeme aj individuálny výcvikový kurz, ktorý zahŕňa 10 hodín výcviku

KK JLDog si vyhradzuje právo na nevrátenie členského mesačného príspevku výcvikového kurzu:

- za vopred neospravedlnenú neúčasť na výcvikovej hodine (viac ako 2x)

- za vylúčenie z výcvikového kurzu pre porušenie stanov alebo vnútorného poriadku KK JLDog

- pre agresívne správanie psa alebo nevhodné správanie sa majiteľa

- za neochotu spolupracovať a neplniť si povinnosti kurzistu

Každý kurzista obdrží od 1. 1. 2021 "Osvedčenie o absolvovaní mesačného výcvikového kurzu v KK JLDog"


Prihláška do KK JLDog na "Mesačný výcvikový kurz poslušnosti"

Bankový účet Slovenskej sporiteľne

Názov účtu: Kynologický klub JLDog

IBAN: SK53 0900 0000 0051 5346 8205