Výcvikové kurzy

Kynologický klub JLDog ponúka pre verejnosť od 1. 4. 2020 výcvikové kurzy poslušnosti pod vedením kvalifikovaného výcvikára, ktoré pozostávajú z cvikov - privolanie psa, chôdza pri nohe, sadni, ľahni, vstaň a prekážky.

Ďalej ponúkame socializáciu psov počas skupinového cvičenia.

Počet kurzistov na jeden mesačný výcvikový kurz je limitovaný na 5 !

POVINNÁ VÝBAVA KURZISTU:

Obojok kožený, nylonový alebo retiazkový, vodítko nie navíjacie, ale krátke + 10 m, v prípade agresívneho psa náhubok, pamlsky + výcvikové pomôcky, očkovací preukaz


Podmienky prijatia na mesačný výcvikový kurz:

- očkovací preukaz s platným očkovaním proti psinke, parvoviróze, hepatitída, leptospiróze

- oboznámenie sa so stanovami a vnútornými predpismi KK JLDog

- vypísanie prihlášky a uhradenie členského mesačného príspevku za výcvikový kurz (pri úhrade je potrebné do poznámky uviesť "Členský mesačný príspevok výcvikového kurzu")

Členský mesačný príspevok výcvikového kurzu:

- členský mesačný príspevok výcvikového kurzu za 5 výcvikových hodín počas 5 po sebe nasledujúcich sobôt/nedieľ je od 1. 4. 2020 40,-€ a to za 1 hodinu teórie a 4 hodiny praxe

KK JLDog si vyhradzuje právo na nevrátenie členského mesačného príspevku výcvikového kurzu:

- za vopred neospravedlnenú neúčasť na výcvikovej hodine (viac ako 2x)

- za vylúčenie z výcvikového kurzu pre porušenie stanov alebo vnútorného poriadku KK JLDog

- pre agresívne správanie psa alebo nevhodné správanie sa majiteľa

- za neochotu spolupracovať a neplniť si povinnosti kurzistu


Prihláška do KK JLDog na "Mesačný výcvikový kurz poslušnosti"

Bankový účet Slovenskej sporiteľne

Názov účtu: Kynologický klub JLDog

IBAN: SK53 0900 0000 0051 5346 8205