Výcvikové kurzy

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3461/2020 zo dňa 21. 4. 2020 s účinnosťou od 22. 4. 2020 od 06.00 hod znovu ponúkame pre verejnosť výcvikové kurzy poslušnosti za prísnych hygienických opatrení pod vedením kvalifikovaného výcvikára, ktoré pozostávajú z cvikov - privolanie psa, chôdza pri nohe, sadni, ľahni, vstaň a prekážky. To znamená, že každý kurzista, ktorý sa zúčastní výcvikového kurzu poslušnosti musí mať rúško a vlastnú dezinfekciu rúk. Taktiež upozorňujeme, že kurzisti môžu vstupovať do areálu KK JLDog len so svojim psom bez rodinných príslušníkov teda kurz bude prebiehať bez divákov.

Kurzy sa pri dodržaní týchto bezpečnostných opatrení začínajú od 26. 4. 2020 vždy v nedeľu od 8.00 hod:

- povinnosťou je rúško na tvár

- vlastná dezinfekcia

- odstupy od seba minimálne 2m

- žiadne podávanie rúk

- žiadny kontakt či už osobný alebo psov

POVINNÁ VÝBAVA KURZISTU:

Obojok kožený, nylonový alebo retiazkový, vodítko nie navíjacie, ale krátke + 10 m, v prípade agresívneho psa náhubok, pamlsky + výcvikové pomôcky, očkovací preukaz


Podmienky prijatia na mesačný výcvikový kurz:

- očkovací preukaz s platným očkovaním proti psinke, parvoviróze, hepatitída, leptospiróze

- oboznámenie sa so stanovami a vnútornými predpismi KK JLDog

- vypísanie prihlášky a uhradenie členského mesačného príspevku za výcvikový kurz (pri úhrade je potrebné do poznámky uviesť "Členský mesačný príspevok výcvikového kurzu")

Členský mesačný príspevok výcvikového kurzu:

- členský mesačný príspevok výcvikového kurzu za 5 výcvikových hodín počas 5 po sebe nasledujúcich nedieľ je od 26. 4. 2020 50,-€ a to za 1 hodinu teórie a 4 hodiny praxe

KK JLDog si vyhradzuje právo na nevrátenie členského mesačného príspevku výcvikového kurzu:

- za vopred neospravedlnenú neúčasť na výcvikovej hodine (viac ako 2x)

- za vylúčenie z výcvikového kurzu pre porušenie stanov alebo vnútorného poriadku KK JLDog

- pre agresívne správanie psa alebo nevhodné správanie sa majiteľa

- za neochotu spolupracovať a neplniť si povinnosti kurzistu


Prihláška do KK JLDog na "Mesačný výcvikový kurz poslušnosti"

Bankový účet Slovenskej sporiteľne

Názov účtu: Kynologický klub JLDog

IBAN: SK53 0900 0000 0051 5346 8205