Výcvikové kurzy

POVINNÁ VÝBAVA KURZISTU:

Obojok kožený, nylonový alebo retiazkový, vodítko nie navíjacie, ale krátke + 10 m, v prípade agresívneho psa náhubok, pamlsky + výcvikové pomôcky, očkovací preukaz


Podmienky prijatia na mesačný výcvikový kurz:

- očkovací preukaz s platným očkovaním proti besnote, psinke, parvoviróze, hepatitíde, leptospiróze

- oboznámenie sa so stanovami a vnútornými predpismi KK JLDog

- vypísanie prihlášky a uhradenie členského mesačného príspevku za výcvikový kurz - pri úhrade je potrebné do poznámky uviesť "Členský mesačný príspevok výcvikového kurzu"

- u kurzistov mladších ako 18 rokov je nutné priložiť k prihláške písomný súhlas zákonného zástupcu

Členský mesačný príspevok výcvikového kurzu:

- členský mesačný príspevok výcvikového kurzu za 6 výcvikových hodín počas 6 po sebe nasledujúcich tréningov je od 1. 4. 2022 100,-€ a to za 1 hodinu teórie a 5 hodiny praxe

- poskytujeme aj individuálny výcvikový kurz, ktorý zahŕňa 10 hodín výcviku

KK JLDog si vyhradzuje právo na nevrátenie členského mesačného príspevku výcvikového kurzu a jeho okamžité ukončenie:

- za 2 vopred neospravedlnené neúčati na výcvikovej hodine

- pre porušenie stanov alebo vnútorného poriadku KK JLDog pre kurzistov

- pre agresívne správanie psa alebo nevhodné správanie sa majiteľa

- za neochotu spolupracovať a neplniť si povinnosti kurzistu


Každý kurzista obdrží od 1. 1. 2021 "Osvedčenie o absolvovaní mesačného výcvikového kurzu v KK JLDog"


Prihláška do KK JLDog na "Mesačný výcvikový kurz poslušnosti"

Písomný súhlas zákonného zástupcu

Bankový účet Slovenskej sporiteľne

Názov účtu: Kynologický klub JLDog

IBAN: SK53 0900 0000 0051 5346 8205